ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN RICHE nv

Algemene verkoopsvoorwaarden

De algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing voor professionals en niet aan particulieren.

 1. OVEREENKOMST BESTELLING: Om ons bedrijf aan te stellen moet elke bestelling door ons bevestigd worden. Enkel de bevestiging heeft bewijskracht aangaande afmetingen, modellen, prijzen enzovoort. De productie van goederen begint pas wanneer deze bevestiging ons ondertekend teruggestuurd wordt. Het feit dat de koper een bestelling plaatst, impliceert dat hij akkoord gaat met onze algemene verkoopsvoorwaarden, zelfs wanneer de voorwaarden die door de koper in zijn bestelling opgegeven worden, verschillen van de onze. Onze prijslijsten en catalogi zijn niet bindend en hebben enkel een illustratieve waarde. Wij behouden het recht de aangeboden of verkochte producten om technische redenen aan te passen, waarbij de initiële kwaliteit evenwel behouden blijft.
 1. LEVERTERMIJN: De levertermijnen worden als indicatie meegedeeld. Wij doen ons uiterste best om de termijn die op de bestelbon staat te respecteren. Een laattijdige levering leidt niet tot de annulering van de bestelling, tot om het even welke vergoeding of tot de weigering van de goederen door de koper. Indien er sprake is van overmacht, hebben wij het recht de levering later uit te voeren, voor zolang de levering gehinderd is en gedurende een termijn die adequaat is om de activiteiten opnieuw op te starten, het contract in zijn totaliteit te annuleren of het nog niet uitgevoerde deel van het contract te annuleren. Tot overmacht behoren ook alle omstandigheden die de levering moeilijk of onmogelijk maken, zoals brand, het stilliggen van het verkeer, het ontbreken van grondstoffen, exploitatieproblemen of problemen met transport, zonder onderscheid te maken of deze gebeurtenissen bij onszelf of bij een onderaannemer plaatsvinden. De klant heeft het recht van ons te eisen dat wij duidelijk stellen dat de levering binnen een redelijke termijn zal plaatsvinden of dat wij kiezen om het contract te verbreken. Als wij deze verklaring niet afleggen, heeft de klant zelf het recht het contract op te zeggen. Schadevergoedingen of interesten van welke aard ook zijn uitgesloten.
 1. TRANSPORT: Zonder onze voorafgaande goedkeuring worden goederen nooit teruggenomen. Alle leveringen op de werf worden uitgevoerd volgens het op dat moment geldende tarief. De ondersteunende stukken ( Raambokken ) worden gefactureerd volgens het tarief dat geldt bij hun afgifte en worden gecrediteerd wanneer ze gerecupereerd zijn. Bij afgifte wordt de verantwoordelijkheid voor de ondersteunende stukken aan de koper overgedragen. De logistieke dienst van Riche kan niet instaan voor de levering van schrijnwerk waarvan hoogte en breedte 2m60 gelijktijdig overschrijden.
 1. KLACHTEN: Elke klacht bij levering is enkel geldig als deze binnen de 48 uur na het ontvangen van de goederen wordt gedaan. Onze onderneming heeft 20 werkdagen de tijd om de datum en het tijdstip te kiezen en te communiceren waarop wij ter plekke komen om de eventuele rechtmatigheid van de klacht vast te stellen. De jaarlijkse sluitingsperiode voor het verlof legt het verlopen van deze periode stil. De klant mag de gebreken niet verhelpen zonder ons voorafgaand akkoord.

Elke garantie die mogelijk beloofd werd, eindigt wanneer de klant zelf zou geprobeerd hebben de klacht te verhelpen. In het geval wij erkennen dat de klacht gerechtvaardigd is, staat het ons vrij deze te verhelpen volgens de modaliteiten van onze garantie, of een schadevergoeding te betalen.

De klant zal op geen enkele latere schadevergoeding een beroep kunnen doen, of het nu om directe of indirecte schade gaat.

Wanneer defect schrijnwerk vervangen moet worden, zal onze onderneming in geen enkel geval tussenkomen voor het demonteren en plaatsen van dit schrijnwerk, noch voor eventuele kosten die daaruit kunnen voortvloeien.

 1. BETALINGEN: Onze facturen dienen cash betaald te worden. Elke factuur die op de vervaldatum niet betaald is, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling leiden tot een intrest van 12% per jaar. Bovendien zal het feit dat een factuur niet betaald werd voor de vervaldatum, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, leiden tot een verhoging van 15% voor schade en interesten, conform artikel 1152 van het Burgerlijk Wetboek, met een minimumbedrag van € 100.

Wanneer het krediet van de koper vermindert, hebben wij het recht garanties te eisen die wij toepasselijk vinden in het kader van de goede uitvoering van de aangegane verbintenissen. Als de koper hier niet mee akkoord gaat, hebben wij het recht alle goederen of een deel ervan te annuleren.

 1. GARANTIE: De garantie is enkel geldig als alle verschuldigde bedragen betaald zijn en als aan onderstaande voorwaarden is voldaan:

– Duur van de garantie: 10 jaar voor dubbel glas (dampruit – irisatie), 10 jaar voor ijzerwaren, 5 jaar voor de silicone glasdichting, 10 jaar voor de neopreen dichting in de raamprofielen, 10 jaar voor schrijnwerk. Deze garantie is beperkt tot de levering van stukken waarvoor het defect van het schrijnwerk erkend is, met uitzondering van montagekosten, revisiewerken en onderhoudswerken. In geen enkel geval kan aanspraak gemaakt worden op een vergoeding voor directe en indirecte schade die de koper tengevolge van deze fouten of verborgen fouten geleden zou hebben. De garantie vervalt wanneer de plaatsing niet volgens de regels werd uitgevoerd.

 1. GELDIGHEID VAN DE VERKOOPSVOORWAARDEN: De huidige verkoopsvoorwaarden zijn geldig, ook als een of meerdere voorwaarden nietig of ongeldig zouden zijn, om welke reden dan ook.
 1. RECHTSGESCHIL: In het geval van rechtsgeschil of gerechtelijke inning is enkel de Handelsrechtbank van Luik, afdeling van Dinant, bevoegd.
 1. AFWERKING DOOR FABRIEK:

Onze afwerking is industrieel. Onze producten kunnen dus niet als afgewerkt beschouwd worden.

 1. Geïmpregneerde producten: Producten die geïmpregneerd worden geleverd, kunnen niet als afgewerkt beschouwd worden. Ten laatste 1 maand na de plaatsing van het schrijnwerk moeten drie bijkomende afwerkingslagen geplaatst worden. Als dit niet gebeurt, is Riche in geen geval verantwoordelijk.
 2. Voorbewerkte producten: Goederen met een afwerkingslaag kunnen niet als afgewerkt beschouwd worden. Ten laatste 3 maanden na plaatsing moeten twee bijkomende afwerkingslagen geplaatst worden. Als dit niet gebeurt, is Riche in geen geval verantwoordelijk.
 3. Goederen met twee afwerkingslagen kunnen niet als afgewerkt beschouwd worden. Bij de plaatsing is nog een laatste afwerkingslaag nodig. Het lakwerk mag bijgewerkt worden na beschadiging door transport, plaatsing of kleine beschadigingen door derden. Als deze herstellingen snel en correct gebeuren doet dit niets af aan de kwaliteit van het schrijnwerk en blijft de garantie behouden. Wij willen er op wijzen dat kleine kleurverschillen of verschillen in textuur van de lak mogelijk zichtbaar zijn.